วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

อ.ซิดดิ๊ก เห็นด้วย กอท.ออกกฎแต่งงานต่ำกว่า 17 ต้องมีใบอนุญาต

อ.ซิดดิ๊ก เห็นด้วย กอท.ออกกฎแต่งงานต่ำกว่า 17 ต้องมีใบอนุญาต แนะหากอนาคตเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจศาสนามากขึ้นควรผ่อนผัน

จากกรณีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบต่อร่างระเบียบว่าด้วยการสมรส หรือ นิกะห์ บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี และได้เสนอร่างระเบียบต่อสำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อลงนามประกาศใช้ต่อไป

นางสาวปนัดดา อิสเฮาะ นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มอำนวยการและบริหารกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง (กสม.) ศอ.บต. กล่าวว่า โดยระเบียบฉบับใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อการอำนวยความยุติธรรมแก่ผู้หญิงและให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมสาระสำคัญของระเบียบใหม่ คือ คณะกรรมการจะออกใบรับรองการสมรสแก่คู่สมรสได้ ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม และคู่สมรสมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี แต่ในกรณีมีเหตุอันควร คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้

“กรณีคณะกรรมการทำการสมรสบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี คู่สมรสดังกล่าวต้องมีหนังสืออนุญาตจากศาลหรือดาโต๊ะยุติธรรม หรือหนังสือแสดงความยินยอมพร้อมใจจากผู้ปกครอง ซึ่งลงบันทึกไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ผู้ปกครองนั้นต้องการให้ทำการสมรส หรือสถานีตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ของการสมรสนั้นเสียก่อน”

อ.ซิดดิ๊ก มูฮัมหมัดซะอี๊ด บอร์ดชาริอะฮฺไวท์แชนแนล กล่าวว่า การออกกฎหมายมาควบคุมในช่วงที่ภาวะสังคมกำลังประสบปัญหาอยู่ถือว่าเป็นข้อดี เพราะตอนนี้ปัญหาการแต่งงานอยู่ก่อนแต่ง ท้องก่อนแต่ง เด็กวัยรุ่นยังขาดวุฒิภาวะความรับผิดชอบ มีมากในสังคม แต่ถ้าต่อไปในระยะยาว ประชาชนรู้ศาสนามากขึ้นก็ควรจะผ่อนผัน ไม่ใช่ยึดไปตลอด ยกตัวอย่างกรณีหากสังคมมีปัญหาเรื่องโรคเอดส์ระบาด ฉะนั้นรัฐบาลออกกฎหมายก่อนแต่งงานต้องมีใบตรวจเลือดทั้ง หญิงและชาย ต่อมาภายหลังสามารถควบคุมได้ก็ยกเลิกกฎระเบียบไป

#ขุนคมคำ
White news